Regulamin sklepu internetowego

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy: box.radio357.pl, działający pod adresem: box.radio357.pl, prowadzony jest przez Adama Olasz, prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Adam Olasz AM Promotion, adres: 05-820 Piastów, ul. Ożarowska 11, NIP: 113-144-25-55, REGON: 140138508, adres e-mail do korespondencji: box@radio357.pl, tel.: +48 509 500 366.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

      Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, przy użyciu którego Klient może dokonać zakupu (złożyć zamówienie), w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy, przy czym Klient nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien działać za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient może zobaczyć wybrane towary oraz ma możliwość modyfikacji danych.
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną https://box.radio357.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.
 • Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1.
 • Towar – rzecz ruchoma mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§3 Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień na Towary przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta, albo przez podanie w Formularzu Zamówienia niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 ust. 1.
 1. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Zapoznanie się z Regulaminem zaakceptowanie go Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Do złożenia zamówienia na Towar niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Płatność za Towary jest możliwa przy użyciu dostępnych w Sklepie Internetowym metod płatności. Usługi płatności są świadczone przez podmioty trzecie – dostawców płatności, posiadających odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług płatniczych.
 6. Niedokonanie zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia (brak płatności będzie traktowany jak odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta).

§5 Ceny Towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, a więc zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Przed złożeniem zamówienia, na stronie Sklepu Internetowego widoczne są również koszty dostawy Towaru, a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Towar i koszt dostawy.

§6 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest podany każdorazowo przy opisie Towaru.
 2. Sprzedawca może oferować w Sklepie Internetowym Towary dostępne czasowo, w którym to przypadku opis Towaru będzie określać okres, w którym możliwe będzie składanie zamówień na Towary.
 3. Dostawa Towarów do Klienta, który złożył zamówienie na Towary, nastąpi nie później niż w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Klient zostanie powiadomiony o wysyłce Towaru z podaniem nr listu przewozowego na podanego przez siebie maila.
 5. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon fiskalny, dostarczany wraz z Towarem. Żądanie otrzymania faktury, zamiast paragonu potwierdzającego zakup Towarów, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia oraz podanie danych do jej wystawienia.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z opcją wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia.                                                                  
 7. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta, przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu, pisma pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub poprzez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 ust. 1.
 4. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy Sprzedaży, załączonego do Regulaminu.
 5. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłając do konsumenta wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres wskazany w § 1 ust. 1.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w ww. artykule, w szczególności Umów Sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§8 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
  http://www.konsument.gov.pl
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.
 2. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl
 4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 5. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 6. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Adam Olasz, prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Adam Olasz AM Promotion, adres: 05-820 Piastów, ul. Ożarowska 11, NIP: 113-144-25-55.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’).
 3. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby:
 1. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich wysyłki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO;
 2. marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego; podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgoda wyrażona przez Klienta, w tym w szczególności zgoda na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 6 ust. 1 pkt. a. oraz f. RODO);
 3. kontaktowania się z Klientami, odpowiadania na zapytania, rozpoznawania reklamacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b. lub f. RODO.
 1. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;
 3. zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, dane osobowe Klientów dla potrzeb wykonania Umowy Sprzedaży będą przechowywane przez administratora przez okres realizacji Umowy Sprzedaży, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.
 2. W przypadku Klientów, którzy założyli Konto Klienta, dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres korzystania z serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Konta Klienta. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, administrator będzie je przetwarzać do czasu otrzymania sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy kurierskie i inne podmioty, którym administrator powierzył je dla potrzeb realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w szczególności podmiot, będący właścicielem domeny, na której posadowiony jest Sklep Internetowy, agencje marketingowe, firma księgowa itp.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz używania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym poprzez złożenie oświadczenia woli skierowanego na adresy wskazane w §1 ust. 1 Regulaminu, przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające jego funkcjonowanie lub w treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży) 

 

 

Adam Olasz AM Promotion
ul. Ożarowska 11, 05-820 Piastów

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

 Adres konsumenta(-ów) 

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 Data 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.