Polityka prywatności

 

 1. [Dane Administratora] Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego box.radio357.pl ('Sklep') jest Adam Olasz, prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Adam Olasz AM Promotion, adres: 05-820 Piastów, ul. Ożarowska 11, NIP: 113-144-25-55 (dalej „administrator”).
 2. [Postanowienia ogólne] Niniejsza Polityka Prywatności zawiera stosowane przez administratora zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych o klientach Sklepu ('Klienci'). Administrator zapewnia Klientom ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych] Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  1. prawidłowej realizacji umowy sprzedaży towarów oraz ich wysyłki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO;
  2. marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu; podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgoda wyrażona przez Klienta (art. 6 ust. 1 pkt. a. oraz f. RODO);
  3. kontaktowania się z Klientami, odpowiadania na zapytania, rozpoznawania reklamacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b. lub f. RODO).
 1. [Prawo cofnięcia zgody] W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. [Poufność; sposób przetwarzania] Podawane Administratorowi dane są traktowane jako poufne. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Dane zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy kurierskie i inne podmioty, którym administrator powierzył je dla potrzeb realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności podmiot, będący właścicielem domeny, na której posadowiony jest Sklep, agencje marketingowe, firma księgowa itp.
 4. [Środki ochrony] Administrator zapewnia organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
 5. [Odbiorcy] Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy kurierskie i inne podmioty, którym administrator powierzył je dla potrzeb realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w szczególności podmiot, będący właścicielem domeny, na której posadowiony jest Sklep Internetowy, agencje marketingowe, firma księgowa itp. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 6. [Okres przechowywania danych] Dane osobowe Klientów dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży będą przechowywane przez administratora przez okres realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w serwisie lub wypełnili formularz zamówienia, dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres korzystania z serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do konta. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, administrator będzie je przetwarzać do czasu otrzymania sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.
 7. [Uprawnienia Klienta] Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 8. [Cofnięcie zgody] Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzanie danych osobowych. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 9. [Skarga do organu nadzorczego] W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. [Kontakt] Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną/telefoniczną pod adresem e-mail: box@radio357.pl/ tel.: +48 509 500 366.
 11. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi rejestrację bądź złożenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych do wykonania umowy bądź do podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, skutkuje brakiem możliwości ich realizacji przez administratora w tym zakresie.
 12. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Administrator nie będzie stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 13. [Pliki cookies] Administrator może używać plików typu cookies, czyli małych plików tekstowo-numerycznych, wysyłanych przez serwer internetowy. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych przez użytkownika witryn, a także pomagają dostosować stronę do wymagań poszczególnych użytkowników. Pliki typu cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia, użytkownik pozostaje więc anonimowy. Są to informacje zapisywane przez serwer administratora na urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer administratora przy każdorazowym połączeniu się z serwerem z danego urządzenia użytkownika. Pliki cookies dostarczają przede wszystkim danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron z serwisu administratora.
 14. Cel plików cookies] Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu: dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować wysoki standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane przez administratora w celu optymalizacji działań.
 15. [Modyfikacja plików cookies] Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies na stronie internetowej, zmieniając ustawienia użytkownika, tak, aby przeglądarka nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Zmiany ustawień można dokonać zazwyczaj w odpowiedniej zakładce dotyczącej opcji internetowych. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce, w szczególności ich zablokowanie może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług administratora.
 16. [Kwestie nieuregulowane] W sprawach nieuregulowanych w Polityce do zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.